ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتکو با محمد هادی کریمی

یاس، خشم، افسردگی و بی اعتمادی به خود، به دیگران و به خدا مصادیق بارز شیطان در هزاره سوم اند محتوا و ایده فیلم گبشارت به یک شهروند هزاره سوم” چگونه به وجود آمد؟ بعد از فیلم ” برف روی شیروانی داغ” دو پروژه دیگر را قرار بود برای ساخت جلو ببرم اما هیچ کدام… ادامه مطلب گفتکو با محمد هادی کریمی

ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با محمد هادی کریمی

درام های شخصیت محور، نه حادثه محور شما در زمینه پزشکی تحصیل کرده اید، چطور به سینما روی آوردید؟ پزشکی حرفه ای است که در آن شما به عنوان یک پزشک مستقیما با انسان ها طرف هستید،انسان هایی که یا بیمارند و یا از بستگان بیمار و یا هر دو می توان در سنین مختلف،… ادامه مطلب گفتگو با محمد هادی کریمی