ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با محمد هادی کریمی

درام های شخصیت محور، نه حادثه محور شما در زمینه پزشکی تحصیل کرده اید، چطور به سینما روی آوردید؟ پزشکی حرفه ای است که در آن شما به عنوان یک پزشک مستقیما با انسان ها طرف هستید،انسان هایی که یا بیمارند و یا از بستگان بیمار و یا هر دو می توان در سنین مختلف،… ادامه مطلب گفتگو با محمد هادی کریمی