ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم گهواره ای برای مادر

تردید میان ماندن و رفتن گهواره ای برای مادر را باید جزئ فیلم های مذهبی دانست که روایتگر زندگی یک طلبه جوان در فضای حوزه علمیه است و در این سال ها اثری متفاوت نسبت به جریان فیلم سازی در سینمای ارزشی محسوب می شود.البته تاکنون انتخاب شخصیت اول فیلم از میان طبقه روحانیت زن… ادامه مطلب یادداشت فیلم گهواره ای برای مادر