ماهنامه فرهنگ و سینما

یادداشت فیلم رسوایی

رستگاری به شرط اجابت رسوایی چهارمین اثر بلند مسعود ده نمکی پس از سه گانه اخراجی ها ست که در فضای جبهه و جنگ، انتخابات می گذشت، فیلم این بار در فضایی دیگر با تکرار همان مفاهیم و تفکراتش در اخراجی ها به تصویر کشیده شده است. فیلم با اذان موذن زاده اردبیلی آغاز و… ادامه مطلب یادداشت فیلم رسوایی