ماهنامه فرهنگ و سینما

گفتگو با امیر حسین ثقفی

سینما برای من فراتر از جایزه است از نحوه ورودتان به این حرفه بگویید؟ از کودکی به واسطه حضور پدرم در این حرفه ، با هنر سینما آشنا بودم و احساس کردم سینما ابزار خوبی برای گفتن دردهای مشترک است. گویا تجربه بازی در یک فیلم به نام “یحیی” را هم داشتید، چرا بازیگری را… ادامه مطلب گفتگو با امیر حسین ثقفی